You are currently viewing ພາລະກິດການສະຫນັບສະໜຸນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຄັ້ງທີ 8

ພາລະກິດການສະຫນັບສະໜຸນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຄັ້ງທີ 8

ພາລະກິດການສະຫນັບສະໜຸນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຄັ້ງທີ 8 ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17-28 ມິຖຸນາ 2022. ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຢູ່ ໃນ 05 ແຂວງເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ. ຈຸດປະສົງຫຼັກ ຂອງ ການມາເຮັດວຽກໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອ ທົບທວນຄືນ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ ຂອງ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ຕິດຕາມແຜນທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນຕັ້ງແຕ່ຊຸດການປະເມີນການສະໄໝໂຄງການໃນເດືອນ ຕຸລາ 2021, ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການກະກຽມການປັບໂຄງສ້າງຂອງໂຄງການ.

ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ທາງໂຄງການແມ່ນໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄປຕາມແຕ່ລະອົງປະກອບຂອງໂຄງການ ແມ່ນໄດ້ຮັບ​ຜົນສຳ​ເລັດອັນຈົບງາມ ແລະ ບັນລຸຈຸດປະສົງຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງ​ໄດ້​ວາງ​ອອກທຸກປະການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ: ໂຄງການໄດ້ຊ່ວຍສ້າງເຄືອຂ່າຍຄູ່ສັນຍາລະຫວ່າງກຸ່ມຊາວນາກັບທຸລະກິດກະສິກຳ, ຊາວນາຫລາຍກວ່າ 14,547 ຄົນ ໄດ້ຈັດຕັ້ງເປັນກຸ່ມຜະລິດເປັນສີນຄ້າ, ໄດ້ສະໜອງທືນສົມທົບໃຫ້ກຸ່ມຊາວນາ 248 ກຸ່ມ, ເຊິ່ງແມ່ນກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ແລະ ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າຕາມມາດຕະຖານກະສິກຳທີ່ດີ, ໄດ້ສຳເລັດການຄັດເລືອກ ແລະ ການປະເມີນແຜນທຸລະກິດຂອງ ບັນດາຜູ້ປະກອບການໂຮງສີເຂົ້າ, ສາລີ ແລະ ພຶດຜັກ ຈຳນວນ 75 ແຜນ ແລະ ໄດ້ກຳນົດເອົາ 32 ເພື່ອສ້າງເປັນແຜນທຸລະກິດສະບັບສົມບູນແບບ, ເຊິ່ງມີ 02 ແຜນທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ຈາກທະນາຄານໂລກ ແລະ ກໍາລັງໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ໄດ້ສຳເລັດການຄັດກອງ ແລະ ການປະເມີນແຜນທຸລະກິດ ຈຳນວນ 75 ແຜນ ແລະ ໄດ້ກຳນົດເອົາ 32 ແຜນ ເພື່ອສ້າງເປັນແຜນທຸລະກິດສະບັບສົມບູນແບບ, ເຊິ່ງມີ 02 ແຜນທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ຈາກທະນາຄານໂລກ ແລະ ກໍາລັງໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ການຟື້ນຟູສ້ອມແປງຊົນລະປະທານຈຳນວນ 71 ໂຄງການ ມາຮອດປະຈຸບັນແມ່ນສຳເລັດໄປແລ້ວ 19 ໂຄງການກວມເອົາເນື້ອທີ່ 3,325 ເຮັກຕາ, ສະນັ້ນວຽກງານດັ່ງກ່າວຍັງມີການຊັກຊ້າ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ມີການປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ໄວຂື້ນເພື່ອບັນລຸໄດ້ຕາມຄາດໝາຍໃນ 71 ໂຄງການ ກວມເອົາເນື້ອທີ່ 10,322 ເຮັກຕາ.

ສຳລັບຜົນຂອງການຕິດຕາມຊຸກຍູ້ໂຄງການໃນຄັ້ງນີ້, ທາງຄະນະທີມງານ ທະນາຄານໂລກ ຈະໄດ້ນຳໄປເປັນບ່ອນອີງ ສຳລັບ ບູລິມະສິດ ໃນການປຶກສາຫາລື ໃນ 6 ເດືອນ ຕໍ່ໜ້າ ແລະ ເພື່ອກະກຽມໃຫ້ແກ່ ພາລະກິດການສະຫນັບສະໜຸນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນທ້າຍເດືອນ ທັນວາ 2022 ທີ່ຈະມາເຖີງ.

ຕອບກັບ