You are currently viewing ຈັດກອງປະຊຸມສະຫລຸບຜົນຂອງການຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ ສປປ ຄັ້ງທີ 4

ຈັດກອງປະຊຸມສະຫລຸບຜົນຂອງການຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ ສປປ ຄັ້ງທີ 4

ໃນວັນທີ 05 ເມສາ 2019, ທີ່ຫ້ອງປຊຸມ 101, ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້. ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມສະຫລຸບຜົນ ຂອງການຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຄັ້ງທີ 4. ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ສະຫວັນ ຫານພົມ, ຮອງຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກບັນດາກົມເຕັກນິກຂອງ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ການຄ້າ, ບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ ທີ່ເປັນຈຸດປະສານງານ, ທີມງານຈາກທະນາຄານໂລກ, ອົງການເນເທີແລນພັດທະນາປະຈຳລາວ (SNV), ສະຖາບັນຄົ້ນຄົ້ວເຂົ້ານາໆຊາດ (IRRI) ແລະ ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຂັ້ນສູນກາງ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອສະຫຼຸບຜົນຂອງການຕິດຕາມຊຸກຍູ້ໂຄງການ ພ້ອມທັງເປັນການປຶກສາຫາລື ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຜ່ານມາ ໃນຕົ້ນປີ 2020.

ເຊິ່ງໃນທີ່ປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຂອງ ທ່ານ ບິນທັງກາວ, ຫົວໜ້າທີມທີ່ປຶກສາຈາກທະນາຄານໂລກ ກ່ຽວກັບການຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າຢູ ສປປ ລາວ ຄັ້ງທີ 4 ເພຶ່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນດາກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ ເພື່ອທົບທວນຄວາມຄືບໜ້າ, ບັນຫາ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງຕ່າງໆ ເພື່ອປັບປຸງແກເໄຂໃຫ້ດີຂື້ນກ່ອນເກົ່າ, ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວໃນທີ່ປະຊຸມຍັງໄດ້ໂອ້ລົມເຖິງວຽກງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການສ້າງຂິດຄວາມສາມາດໃຫ້ແຂວງເປົ້າໝາຍ ກ່ຽວກັບວຽກງານຕ່າງໆ ຂອງແຕ່ລະອົງປະກອບເຊັ່ນ: ການຜະລິດເມັດພັນ, ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ວຽກງານຊົນລະປະທານ, ການຂຽນແຜນທຸລະກິດຂອງກຸ່ມຊາວກະສິກອນ, ວຽກງານຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ວຽກງານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງການເງິນ ແລະ ອື່ນໆ.

ຕອບກັບ