Welcome to Laos Agriculture Competitiveness Project

ໂຄງການຜະລິດກະຊິກຳເປັນສິນຄ້າຢູ່ ສປປ ລາວ (LACP) ແມ່ນໜຶ່ງໃນໂຄງການທີ່ສຳຄັນ ເຊິງໄດ້ຮັບໜ້າທີ່ມອບໝາຍຈາກ ກະຊວງກະຊິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້. ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອເພີ່ມຄວາມອາດສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນຂອງໂຕ່ງໂສ້ມູນຄ່າຂອງສິນຄ້າກະສິກຳໃນພື້ນທີ່ໂຄງການ.
ເຊິ່ງພາຍໃນເວັບໄຊທ໌ດັ່ງກ່າວນີ້ ປະກອບ: ລະບຽບ, ແຈ້ງການ, ຂ່າວສານ, ສິ່ງພິມ ແລະ ຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ທີ່ຜູ້ນຳໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ສາມາດເບິ່ງ ແລະ ດາວໂຫຼດມາເກັບໄວ້ໄດ້.

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ

ພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ

ຂ່າວຫຼ້າສຸດ

NPMO field visit on supporting and encouraging to proposal Investment Plan

NPMO field visit on supporting and encouraging to proposal Investment Plan

From the period of 06 to 08 May and 13 May 2020, Project Coordinating Committee work on encouraging and monitoring Investment Plan of Farmer group ...
Learning Exchange Workshop on Geo-mapping Technology and Geo-tagging Technology

Learning Exchange Workshop on Geo-mapping Technology and Geo-tagging Technology

From the period of 17-21 February 2020, the Lao Agriculture Competitiveness Project participated learning exchange workshop on the use of Geo ...
Lao Agriculture Competitiveness Project Participated in study tour on Agriculture value chain Development.

Lao Agriculture Competitiveness Project Participated in study tour on Agriculture value chain Development.

From 06 to 13 January 2020 in Vietnam, the Lao Agriculture Competitiveness Project attended a study tours on agricultural value chain development. ...
Workshop on summary progress of the implementation of Water User Group and Irrigation Survey and Design 2019 and Activities Plan 2020

Workshop on summary progress of the implementation of Water User Group and Irrigation Survey and Design 2019 and Activities Plan 2020

Workshop on summary progress of the implementation of Water User Group and Irrigation Survey and Design 2019 and Activities Plan 2020 during 18 ...