You are currently viewing ພາລະກິດຕິດຕາມເພື່ອທົບທວນຄືນການບໍລິການດ້ານຊົນລະປະທານ ແລະ ກໍານົດຄວາມຕ້ອງການການນຳໃຊ້ຊົນລະ ປະທານ ເພື່ອກະກຽມ ແລະ ອອກແບບ ໃຫ້ແກ່ໂຄງການ Small Green Agriculture Competitiveness Project

ພາລະກິດຕິດຕາມເພື່ອທົບທວນຄືນການບໍລິການດ້ານຊົນລະປະທານ ແລະ ກໍານົດຄວາມຕ້ອງການການນຳໃຊ້ຊົນລະ ປະທານ ເພື່ອກະກຽມ ແລະ ອອກແບບ ໃຫ້ແກ່ໂຄງການ Small Green Agriculture Competitiveness Project

  • Post author:
  • Post category:Uncategorised

ພາລະກິດຕິດຕາມເພື່ອທົບທວນຄືນການບໍລິການດ້ານຊົນລະປະທານ ແລະ ກໍານົດຄວາມຕ້ອງການການນຳໃຊ້ຊົນລະປະທານ ເພື່ອກະກຽມ ແລະ ອອກແບບ ໃຫ້ແກ່ໂຄງການຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດການຜະລິດກະສິກຳສີຂຽວຂະໜາດນ້ອຍ (SGACP), ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 05 ຫາ 16 ມິຖຸນາ 2023. ໂດຍການລົງເຮັດວຽກໃນຄັ້ງນີ້ນຳພາໂດຍ ຫົວໜ້າ ແລະ ຄະນະປະສານໂຄງການ LACP ຂັ້ນາສູງກາງ, ພ້ອມດ້ວຍຊ່ຽວຊານດ້ານຊົນລະປະທານ ຈາກອົງການ FAO ຂອງ ທະນາຄານໂລກ, ຜູ້ປະສານງານຈາກກົມ ແລະ ສະຖາບັນອ້ອມຂ້າງ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ສົມທົບກັບຜູ້ປະສານງານໂຄງການຂັ້ນແຂວງແຕ່ລະແຂວງ, ຂະແໜງຊົນລະປະທານແຂວງ ແລະ ເມືອງ ແລະ ສະມາຊິກຂອງກຸມຜູ້ຊົມໃຊ້ນ້ຳຊົນລະປະທານ. ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອ 1) ກວດກາຄືນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການບໍລິການຊົນລະປະທານໃນປະຈຸບັນທີ່ສະໜັບສະໜູນການຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ພື້ນທີ່ສຳລັບການລົງທຶນ; 2) ສະເໜີຍຸດທະສາດການລົງທຶນດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຊົນລະປະທານ ໄລຍະຮອດປີ 2030 ເພື່ອຮອງຮັບການຫັນເປັນກະສິກຳທີ່ຫຼາກຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ແລະ ລວມເຖິງຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າກະສິກຳສີຂຽວ; 3) ກໍານົດໂຄງສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງລະບົບຊົນລະປະທານທີ່ມີທ່າແຮງ ແລະ ສະຫນອງທຶນໃຫ້ໂຄງການ SGACP ສໍາລັບການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້, ການອອກແບບດ້ານວິຊາການ ແລະ ການປົກປ້ອງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ໃນການປະຕິບັດພາລະກິດການຕິດຕາມການກະກຽມໂຄງການ SGACP ໃນຄັ້ງນີ້, ຄະນະທິມງານດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນສະຖານະພາບການບໍລິການຊົນລະປະທານ ແລະ ລົງຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມໂຄງການຊົນລະປະທານໃນແຂວງເປົ້າໝາຍທີ່ສະເໜີ ເພື່ອກວດກາຄືນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການບໍລິການຊົນລະປະທານໃນປະຈຸບັນທີ່ສະໜັບສະໜູນການຜະລິດກະສິກຳ. ເນັ້ນຫນັກໃສ່ເຂດພື້ນທີ່ຊົນລະປະທານທີ່ມີທ່າແຮງໃນການປູກພຶດແບບຫລາກຫຼາຍ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນຍັງໄດ້ແນ່ໃສການເຮັດການຜະລິດທີ່ເປັນລະບົບຕ່ອງໂສ້, ໂດຍສະເພາະໃນແຂວງໃໝ່ຂອງໂຄງການ SGACP ທີ່ມີທ່າແຮງຄື: ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ແຂວງສາລະວັນ ແລະ ແຂວງຈໍາປາສັກ.