You are currently viewing ຝຶກອົບຮົມທົບທວນຄືນ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຈັດຊື້ຊຈັດຈ້າງ ໃຫ້ບັນດາກົມ ແລະ 05 ແຂວງເປົ້າໝາຍຂອງ ໂຄງການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 01-03 ມີນາ 2022

ຝຶກອົບຮົມທົບທວນຄືນ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຈັດຊື້ຊຈັດຈ້າງ ໃຫ້ບັນດາກົມ ແລະ 05 ແຂວງເປົ້າໝາຍຂອງ ໂຄງການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 01-03 ມີນາ 2022

  • Post author:
  • Post category:Uncategorised

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 01-03 ສິງຫາ 2019, ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ, ໂຄງການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດ ຝຶກອົບຮົມທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບ ວຽກງານ ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ໃຫ້ແກ່ 05 ແຂວງເປົ້າໝາຍ ແລະ ກົມວິຊາການ ຈາກ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ. ເປັນປະທານກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ໂດຍ ທ່ານ ພູທອນ ສີຮິພັນທອງ, ຫົວໜ້າປະສານງານ ໂຄງການຜະລິດກະສິກຳເປນສິນຄ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ຊຶ່ງໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ໂດຍທ່ານ ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງພະແນກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂອງ 05 ແຂວງເປົ້າໝາຍ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າກົມ ຈາກກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ຫົວໜ້າປະສານງານຂັ້ນແຂວງ ແລະ ວີຊາການດ້ານການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ລວມທັງໝົດ 38 ທ່ານ.

ຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ເພື່ອທົບທວນຄືນ ງານການ ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານຂັ້ນແຂວງ ປະຈຳ 05 ແຂວງ ເປົ້າໝາຍ ແລະ ບັນດາກົມວິຊາການ, ຊື່ງໃນນັ້ນແມ່ນມີການລາຍງານກ່ຽວກັບວຽກງານການຈັດຊື້ ໂຄງການກໍ່ສ້າງຊົນລະປະທານໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ບັນຫາຂໍ້ຄົງຄ້າງທີ່ ພົບເຫັນໃນວຽກງານການປະມູນໂຄງການກໍ່ສ້າງໃນປີຜ່ານມາ      ພ້ອມກັນນັ້ນ ແມ່ນຈະໄດ້ມີການເຜີຍແຜ່ບັນດານິຕິກຳທີ່ສຳຄັນ, ລະບຽບກົດໝາຍຕ່າງໆ ແລະ ບັນດາຄຳເຫັນຂອງທະນາຄານໂລກ, ການປະເມີນຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຈັດຊື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປະຕິບັດຕໍ ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ບັນດາແບບຟອມການປະມູນ, ການປະເມີນພະນັກງານ, ການຕໍ່ສັນຍາ, ການຈັດຊື້ວຽກກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງຊົນລະປະທານ ແລະ ອື່ນໆ.​

ເຊິງໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ມີການແບ່ງກຸ່ມເພື່ອຮ່ວມເຮັດບົດຝຶກຫັດ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານການປະມູນການກໍ່ສ້າງໂຄງການຊົນລະປະທານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນດາພະນັກງານວິຊານການຈັດຊື້ຂັ້ນແຂວງ ໄດ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈວຽກງານດັ່ງກ່າວຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ໃນວຽກງານໂຕຈິງ.