You are currently viewing ທີມງານທະນະຄານໂລກເຂົ້າຢ້ຽມຢຄຳນັບ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເພື່ອລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງການລົງຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ທີມງານທະນະຄານໂລກເຂົ້າຢ້ຽມຢຄຳນັບ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເພື່ອລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງການລົງຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ

  • Post author:
  • Post category:Uncategorised

ທີມງານທະນະຄານໂລກເຂົ້າຢ້ຽມຢຄຳນັບ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເພື່ອລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງການລົງຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 20 ກຸມພາ 2023, ທີມງານຈາກະທະນາຄານໂລກ ນໍາໂດຍ ທ່ານ ບິນ ທັງກາວ ຫົວໜ້າທີມງານທີ່ປຶກສາ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ LACP ໂດຍມີ ທີມທີ່ປຶກສາຈາກທະນາຄານໂລກ, ຫົວໜ້າປະສານງານໂຄງການ ແລະ ຄະນະປະສານງານໂຄງການ. ການເຂົ້າຢ້ຽມຢາມພົບປະຄັ້ງນີ້້ ທ່ານ ບິນ ທັງກາວ ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບຜົນການລົງຕິດຕາມຢູ່ພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍໂຄງການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນ 05 ແຂວງເປົ້າໝາຍໂຄງການ ກ່ຽວກັບສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຜົນສໍາເລັດ, ຂໍ້ຄົງຄ້າງ, ວິທີແກ້ໄຂ ແລະ ບັນດາຂໍ້ມູນສໍາຄັນທີ່ເປັນທ່າແຮງໃນການພັດທະນາວຽກງານກະສິກໍາຢູ່ ລາວ ພ້ອມທັງສະເໜີທິດທາງການກໍານົດແຜນການຂອງໂຄງການໃໝ່ທີ່ຈະກະກຽມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2024. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ຍັງໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບ ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ ການກະກຽມໂຄງການໃຫມ່ທີ່ມືຊື່ວ່າ (Small Green Agriculture Competitiveness Project)  ໂດຍກໍານົດເອົາ 03 ແຂວງໃໝ່ເຂົ້າມາເພີ່ມຄື: ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ແຂວງສາລະວັນ ແລະ ແຂວງຈຳປາສັກເຂົ້າໃນໂຄງການໃໝ່. ພາຍຫຼັງການຮັບຟັງ ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ສະແດງຊົມເຊີຍຕໍ່ການລົງເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະທີມງານ ແລະ ຜົນສໍາເລັດຫຼາຍໆໜ້າວຽກທີ່ທາງໂຄງການໄດ້ຈັດຕັ້ງສໍາເລັດ ບັນດາທິດທາງໃນການແກ້ໄຂ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ເຫັນດີໃຫ້ເລັ່ງສືບຕໍ່ໃນສອງກິດຈະກໍາທີ່ຍັງບໍ່ທັນສໍາເລັດຂອງໂຄງການ ຄື ໂຮງສີເຂົ້າ ແລະ ວຽກງານສ້ອມແປງຊົນລະປະທານ ເຊິ່ງຊັກຊ້າຍ້ອນຜົນກະທົບຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນໄລຍະ 2-3 ປີ ຫຼັງ, ຕໍ່ກັບການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກເຕັກໂນໂລຊີ, ເຄື່ອງກົນຈັກ, ການຄຸ້ມຄອງນໍ້າຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນພື້ນຖານ, ການຄ້າການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າຢູ່ລາວເຮົາແມ່ນຍັງຕໍ່າຖ້າທຽບໃສ່ຫຼາຍໆປະເທດຕໍ່ກັບໂຄງການ ໃໝ່ໃນອະນາຄົດແມ່ນຢາກໃຫ້ຍົກເອົາສອງບັນຫານີ້ຕື່ມເພື່ອມາແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າ.