ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ

ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ (PDO) ແມ່ນເພື່ອເພີ່ມຄວາມອາດສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນຂອງໂຕ່ງໂສ້ມູນຄ່າຂອງສິນຄ້າກະສິກຳໃນພື້ນທີ່ໂຄງການ. ລຸ່ມນີ້ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດຜົນໄດ້ຮັບຈາກຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ.ປ່ຽນແປງຜົນຜະລິດຈາກພື້ນທີ່ດິນກະສິກຳຂອງຊາວກະສິກອນໃນພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍ (ເປັນເປີເຊັນ)

  • ເພີ່ມຍອດຂາຍຜົນຜະລິດຈາກສວນເຊິ່ງເປັນການແບ່ງປັນຜົນຜະລິດລະຫວ່າງຊາວກະສິກອນໃນເຂດເປົ້າໝາຍ (ເປັນປີເຊັນ, ສົ່ງເສີມບົດບາດຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ແມ່ຍິງເປັນຜູ້ນຳໃນຄອບຄົວ)
  • ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການສີເຂົ້າທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການ (ເປັນເປີເຊັນ)

ໂຄງການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ ປະກອບດ້ວຍສີ່ອົງປະກອບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: (a) ປັບປຸງປະສິທິພາບ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງໃນການເຮັດກະສິກຳ, (b) ເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດທາງການຄ້າຂາຍສິນຄ້າກະສິກຳ, (c) ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ, ແລະ (d) ຮັບມືກັບເຫດສຸກເສີນທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.

ອົງປະກອບ A: ປັບປຸງປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງໃນການເຮັດກະສິກຳ

ອົງປະກອບນີ້ຈະສະໜັບສະໜູນ (a) ເພີ່ມການນຳໃຊ້ແນວພັນພືດຄຸນນະພາບສູງຫຼາຍຊະນິດ, (b) ເພີ່ມການນຳໃຊ້ GAP, (c) ສະໜອງໂຄງສ້າງໃນການຜະລິດທີ່ສຳຄັນ, ແລະ (d) ເສີມສ້າງການບໍລິການຊຸມຊົນ.

ອົງປະກອບຍ່ອຍ A1: ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ແນວພັນພືດທີ່ດີ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ

ອົງປະກອບຍ່ອຍນີ້ຈະສະໜັບສະໜູນກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ແນວພັນພືດທີ່ດີ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ, ລວມທັງສະໜອງ: (a) ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານເຕັກນິກໃນການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມຂະຫຍາຍແນວພັນພືດ (SMGs) ແລະ ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການນຳໃຊ້ແນວພັນພືດທີ່ດີ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ; (b) ສະໜອງເງິນຊ່ວຍເຫຼືອແບບສົມທົບໃຫ້ແກ່ SMGs ທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ (ຕົວຢ່າງ: ດຳເນີນວຽກງານຂະ
ໜາດນ້ອຍ, ຈັດຊື້ສິ່ງຂອງ, ເຄື່ອງມື ແລະ ອື່ນໆ.) ເພື່ອປັບປຸງການຜະລິດ ແລະ ການຈັດການຫຼັງການເກັບກ່ຽວ, ການຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ການເກັບຮັກສາແນວພັນພືດທີ່ມີຄຸນນະພາບ; (c) ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ວັດສະດຸ (ຕົວຢ່າງ: ດຳເນີນວຽກງານຂະໜາດນ້ອຍ, ຈັດຊື້ສິ່ງຂອງ, ເຄື່ອງມື, ຝຶກອົບຮົມ, ແລະ ອື່ນໆ.) ເພື່ອສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ (PAFOs), ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ (DAFOs), ກົມເຕັກນິກຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າຕ່າງໆເພື່ອດຳເນີນການຝຶກອົບຮົມ SMGs ແລະ ດຳເນີນການຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບຂອງແນວພັນພືດ ແລະ ການອອກໃບຢັ້ງຢືນ; ແລະ (d) ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເຕັກນິກເພື່ອເຊື່ອມໂຍງ SMGs ເຂົ້າກັບກຸ່ມຊາວກະສິກອນ (FPGs) ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດກະສິກຳໃນການເປີດຕະຫຼາດແນວພັນພືດທີ່ຜ່ານການຮັບຮອງ.
ອົງປະກອບຍ່ອຍ A2: ສົ່ງເສີມຫຼັກການຜະລິດກະສິກຳທີ່ເໝາະສົມ
ອົງປະກອບຍ່ອຍນີ້ຈະສະໜັບສະໜູນກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ສົ່ງເສີມຫຼັກການຜະລິດກະສິກຳທີ່ເໝາະສົມ (GAP), ລວມທັງສະໜອງ: (a) ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານເຕັກນິກໃນການສ້າງຕັ້ງ FPGs ແລະ ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການນຳໃຊ້ GAP; (b) ສະໜອງທຶນສົມທົບໃຫ້ແກ່ FPGs ທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກ ເພື່ອດຳເນີນໂຄງການຍ່ອຍທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ GAP; (c) ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ວັດສະດຸ (ຕົວຢ່າງ: ຕົວຢ່າງ: ດຳເນີນວຽກງານຂະ
ໜາດນ້ອຍ, ຈັດຊື້ສິ່ງຂອງ, ເຄື່ອງມື, ຝຶກອົບຮົມ, ແລະ ອື່ນໆ.) ເພື່ອສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ PAFOs, DAFOs, ແລະ ກົມເຕັກນິກຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອດຳເນີນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ FPGs ກ່ຽວກັບ GAP ແລະ ດຳເນີນການຂະຫຍາຍ ແລະ ອອກໃບຢັ້ງຢືນຕ່າງໆລວມທັງການວິເຄາະດິນ, ຜະລິດຝຸ່ນຊີວະພາບ ແລະ ການຜະລິດກະສິກຳປອດສານພິດ; ແລະ (d) ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານເຕັກນິກເພື່ອເຊື່ອມໂຍງ FPGs ກັບຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດກະສິກຳໃນການເປີດຕະຫຼາດຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ.

ອົງປະກອບຍ່ອຍ A3: ສະໜອງໂຄງສ້າງໃນການຜະລິດທີ່ສຳຄັນ
ອົງປະກອບຍ່ອຍນີ້ຈະສະໜັບສະໜູນກິດຈະກຳຕ່າງໆເພື່ອປັບປຸງໂຄງສ້າງຊົນລະປະທານທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຫຼັກການນຳໃຊ້ນ້ຳ, ລວມທັງ: (a) ການຟື້ນຟູລະບົບຊົນລະປະທານທີ່ຄັດເລືອກ; ແລະ (b) ສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເຕັກນິກເພື່ອສ້າງຕັ້ງກຸ່ມຜູ້ໃຊ້ນ້ຳເພື່ອຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ສ້າງຄວາມອາດສາມາດເພື່ອນຳໃຊ້ໂມເດວການນຳໃຊ້ນ້ຳເພື່ອຜະລິດກະສິກຳທີ່ຜ່ານການປັບປຸງໃໝ່.
ອົງປະກອບຍ່ອຍ A4: ເສີມສ້າງການບໍລິການຊຸມຊົນ
ອົງປະກອບຍ່ອຍນີ້ຈະສະໜັບສະໜູນກິດຈະກຳຕ່າງໆເພື່ອເສີມສ້າງການບໍລິການດ້ານກະສິກຳ ແລະ ໂພຊະນາການ, ລວມທັງການສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ວັດສະດຸ (ຕົວຢ່າງ: ດຳເນີນວຽກງານຂະໜາດນ້ອຍ, ຈັດຊື້ສິ່ງຂອງ, ເຄື່ອງມື, ຝຶກອົບຮົມ, ແລະ ອື່ນໆ) ເພື່ອ: (a) ປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດໃນການບໍລິການໂດຍລວມຂອງ PAFOs ແລະ DAFOs; (b) ພັດທະນາ ແລະ ສ້າງແຜນຜັງ ແລະ ຈັດແບ່ງເຂດແດນເບື້ອງຕົ້ນສຳລັບທີ່ດິນກະສິກຳໃນເຂດທີ່ມີຊົນລະປະທານ; ແລະ (c) ດຳເນີນການສຶກສາລະບົບກະສິກຳແບບປະສົມປະສານ ແລະ ການສ້າງຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງໂພຊະນາການ, ແລະ ດຳເນີນກິດຈະກຳສື່ສານເພື່ອປັບປ່ຽນພຶດຕະກຳຂອງສັງຄົມ (SBCC) ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງອາຫານ, ຫຼັກການເບິ່ງແຍງທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ຂັ້ນຕອນໃນການແຕ່ງກິນເພື່ອໃຫ້ມີໂພຊະນາການເພີ່ມຂຶ້ນ.

ອົງປະກອບ B: ເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດທາງການຄ້າຂາຍສິນຄ້າກະສິກຳ

ອົງປະກອບນີ້ຈະສະໜັບສະໜູນ (a) ການສ້າງຕັ້ງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນໂຕ່ງໂສ້ມູນຄ່າຂອງສິນຄ້າກະສິກຳ (AVCF), (b) ມາດຕະການໃນການເຊື່ອມໂຍງຊາວກະສິກອນກັບຕະຫຼາດໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ແລະ (c) ການສຶກສາເພື່ອປັບປຸງສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເໝາະສົມໃຫ້ກັບທຸລະກິດກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາໂຕ່ງໂສ້ມູນຄ່າ.
ອົງປະກອບຍ່ອຍ B1: ສ້າງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໂຕ່ງໂສ້ມູນຄ່າຂອງສິນຄ້າກະສິກຳ
ອົງປະກອບຍ່ອຍນີ້ຈະສະໜັບສະໜູນການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ການດຳເນີນງານຂອງ AVCF ເພື່ອຂະຫຍາຍການບໍລິການດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການເງິນແກ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດກະສິກຳ, ລວມທັງສະໜອງ: (a) ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານເຕັກນິກ ເພື່ອສ້າງຕັ້ງ ແລະ ນຳໃຊ້ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ສະໜອງຄຳແນະນຳ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດກະສິກຳ; ແລະ (b) ໃຫ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອສົມທົບແກ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດກະສິກຳທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກ ເພື່ອດຳເນີນໂຄງການຍ່ອຍ ໃນການຍົກລະດັບຂະບວນການແປຮູບ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ໃຊ້ຫຼັງການເກັບກ່ຽວ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຈັດການຂອງພວກເຂົາເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ, ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການດຳເນີນງານ, ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍທາງກາຍະພາບ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງກັບ FGPs ເພື່ອປັບປຸງການຕະຫຼາດຂອງສິນຄ້າກະສິກຳ.

ອົງປະກອບຍ່ອຍ B2: ເຊື່ອມໂຍງຊາວກະສິກອນກັບຕະຫຼາດ
ອົງປະກອບຍ່ອຍນີ້ຈະສະໜັບສະໜູນກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ອອກແບບມາເພື່ອເຊື່ອມໂຍງຊາວກະສິກອນເຂົ້າກັບຕະຫຼາດ, ລວມທັງສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານເຕັກນິກເພື່ອ: (a) ເສີມສ້າງການເຊື່ອມໂຍງຕາມແນວນອນລະຫວ່າງຊາວກະສິກອນພາຍໃນ FPGs ເພື່ອດຳເນີນການຈັດສັນ, ການຕະຫຼາດ ແລະ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ, ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງຕາມລວງຕັ້ງຂອງ FPGs ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດກະສິກຳໃນການຮ່ວມມືກັນເພື່ອທຳການຜະລິດເພື່ອນຳມາແປຮູບ ແລະ ເຮັດການຕະຫຼາດຂອງຜະລິດຕະພັນ; ແລະ (b) ພັດທະນາລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານການຕະຫຼາດຂອງສິນຄ້າກະສິກຳ ເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນດ້ານການຕະຫຼາດທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືເພື່ອຮ່ວມມືກັນທຳການຜະລິດ.

ອົງປະກອບຍ່ອຍ B3: ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມໃຫ້ເໝາະສົມ
ອົງປະກອບຍ່ອຍນີ້ຈະສະໜັບສະໜູນກິດຈະກຳຕ່າງໆເພື່ອປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມທາງດ້ານກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການລົງທຶນຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດກະສິກຳ ແລະ ນະໂຍບາຍທາງການຄ້າສິນຄ້າກະສິກຳ, ລວມທັງພັດທະນາມາດຕະຖານທາງດ້ານສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ຄວາມສະອາດຂອງພືດຜັກ, ມາດຕະຖານເຂົ້າ ແລະ ນະໂຍບາຍສົ່ງອອກເຂົ້າ ແລະ ປັບປຸງກົດລະບຽບໃນການສົ່ງອອກ ແລະ ນຳເຂົ້າສິນຄ້າໂດຍແນໃສ່ປັັດໃຈໃນການຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ເຄື່ອງຈັກກະສິກຳ.

ອົງປະກອບ C: ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ
ອົງປະກອບດັ່ງກ່າວຈະສະໜັບສະໜູນ (a) ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ (b) ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຕີລາຄາໂຄງການ (M&E).
ອົງປະກອບຍ່ອຍ C1: ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ
ອົງປະກອບຍ່ອຍນີ້ຈະສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ການປະສານງານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງໂຄງການໃນແຕ່ລະມື້ ລວມທັງການວາງແຜນ ແລະ ການປະຕິບັດ, ການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນ (FM), ການຈັດຊື້, ການກວດສອບພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ, ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ມາດຕະການປ້ອງກັນຕ່າງໆ.

ອົງປະກອບຍ່ອຍ C2: ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຕີລາຄາໂຄງການ
ອົງປະກອບຍ່ອຍນີ້ຈະສະໜັບສະໜູນການຕິດຕາມກວດກາ, ການລາຍງານ ແລະ ການຕີລາຄາກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງໂຄງການໃນແຕ່ລະມື້.
ອົງປະກອບ D: ການຮັບມືກັບເຫດການສຸກເສີນທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ

ອົງປະກອບນີ້ແມ່ນບໍ່ມີການຈັດສັນງົບປະມານ ເພາະໄດ້ລວມໄວ້ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຂໍ້ທີ OP10, ວັກທີ 12 ແລະ 13, ຖ້າໂຄງການຕົກຢູ່ໃນສະພາບສຸກເສີນ ເຊິ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ດຳເນີນການຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍດ່ວນ. ເຊິ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ຈັດສັນເງິນໂຄງການມານຳໃຊ້ໄດ້ໃນກໍລະນີທີ່ລັດຖະບານປະກາດແຈ້ງການວ່າເກີດເຫດ ວິກິດ ຫຼື ເຫດສຸກເສີນ ແລະ ທະນາຄານໂລກຕົກລົງເຫັນດີກັບເຫດການດັ່ງກ່າວ. ອົງປະກອບນີ້ຈະຊ່ວຍສະໜອງເງິນໃຫ້ແກ່ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນເພື່ອໃຊ້ຈ່າຍຊື້ສິ່ງຂອງທີ່ຈຳເປັນ ແລະ/ຫຼື ດຳເນີນວຽກງານສະເພາະໃດໜຶ່ງ, ຊື້ສິ່ງຂອງ, ການບໍລິການ ແລະ ໃຊ້ຈ່າຍເພື່ອຮັບມືກັບເຫດສຸກເສີນ. ຈະມີການປະຕິບັດຕາມຄູ່ມືໃນການຮັບມືກັບເຫດສຸກເສີນໃນອົງປະກອບນີ້, ເຊິ່ງໄດ້ລະບຸລາຍລະອຽດເຖິງການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນ, ການຈັດຊື້, ມາດຕະການປ້ອງກັນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ຈຳເປັນ.