You are currently viewing ຄະນະທີມງານທະນາຄານໂລກ ລົງຢ້ຽມຢາມໂຄງການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຄະນະທີມງານທະນາຄານໂລກ ລົງຢ້ຽມຢາມໂຄງການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

  • Post author:
  • Post category:Uncategorised

ໃນວັນທີ 06 ກັນຍາ 2022, ຄະນະທີມງານທະນາຄານໂລກ ລົງຢ້ຽມຢາມໂຄງການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນຳໂດຍ ທ່ານ ນາງ ດິນາ ອຸມາລີ-ດີນິງເກີ (Dina Umali-Deininger) ຜູ້ຈັດການຝ່າຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກະສິກໍາຂອງທະນາຄານໂລກ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ. ໃນໂອກາດນີ້ຄະນະທີມງານທະນາຄານໂລກຍັງໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຄຳນັບ ທ່ານ ພູຂົງ ບັນນະວົງ ຮອງ ເຈົ້າຄອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ມີບັນດາຮອງ-ຫົວໜ້າກົມ, ຫົວໜ້າປະສານງານສູນກາງ-ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຊ່ຽວຊານໂຄງການເຂົ້າຮ່ວມ. ທ່ານ ພູຂົງ ບັນນະວົງ ໄດ້ສະແດງຄວາມຕ້ອມຮັບ ແລະ ຊົມເຊີຍ ການລົງເຮັດວຽກຂອງທີມຂອງງານທະນາຄານໂລກໃນຄັ້ງນີ້ ເຊີ່ງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແມ່ນໜື່ງໃນແຂວງເປົ້າທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາຍໃຕ້ ໂຄງການຜະລິດກະສິກຳເປັນສີນຄ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ເຫັນວ່າມີຄວາມຄືບໜ້າຫຼາຍດ້ານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມຜະລິດໄດ້ທັງໝົດ ຈຳນວນ 76 ກຸ່ມ, ເທົ່າກັບ 96%, ສະໜອງທຶນສົມທົບໃຫ້ແກ່ກຸ່ມການຜະລິດ (Matching Grant)ໄດ້ ຈຳນວນ 38 ກຸ່ມ, ປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຊົນລະປະທານສໍາເລັດ ຈຳນວນ 6 ສະຖານີ,  ສະໜອງທຶນສົມທົບ (Matching Grant) ໃຫ້ໂຮງສີເຂົ້າ​ 1​ ຫົວໜ່ວຍ ແລະເຮັດສັນຍາຊື້-ຂາຍເຂົ້າ ຈຳນວນ 43 ສັນຍາ, 9 ໂຮງສີເຂົ້າຮ່ວມ. ນອກຈາກນັ້ນ ໂຄງການ ຍັງຊ່ວຍສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນລັດ, ກຸ່ມການຜະລິດປະກອບການໂຮງສີເຂົ້າ ໃນຫຼາຍໆຫົວຂໍ້ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງກຸ່ມ, ເຕັກນິກການຜະລິດ, ການຜະລິດກະສິກຳຕາມມາດຕະຖານກະສິກຳສະອາດ, ການປັບປຸງບຳລຸງດີນ, ການຂຽນແຜນທຸລະກິດສໍາຫຼັບຜູ້ປະກອບການ, ເຕັກນິກການສີເຂົ້າເພື່ອເພິ່ມປະສິດຕິພາບ, ການບໍລິຫານທຸລະກິດ, ຕະຫຼາດ ແລະ ການຕະຫຼາດ, ວຽກງານບົດບາດຍີງ-ຊາຍ ແລະ ອື່ນໆ. ເຊິ່ງເຫັນວ່າພາກສ່ວນລັດ, ກຸ່ມຊາວນາ ແລະ ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດກະສິກໍາ ໄດ້ມີການພັດທະນາ ແລະ ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງເທື່ອລະກ້າວ. ໃນໂອກາດດຽວກັນນີ້ ຄະນະທີມງານທະນາຄານໂລກລົງຢ້ຽມຢາມ ກຸ່ມຜະລິດຜັກອີນຊີ ບ້ານໂນນແຕ້, ເມືອງໄຊທານີ, ເພື່ອຮັບຟັງການລາຍງານ ການຜະລິດພືດຜັກອິນຊີ, ການຕະຫຼາດ, ການນຳໃຊ້ທຶນສົມທົບຈາກໂຄງການ ແລະ ລົງເບິ່ງເແປງການຜະລິດພືດຜັກຂອງຊາວກະສິກອນ ພ້ອມທັງສົນທະນາແລກປ່ຽນເຖິງບັນຫາ ແລະ ຂໍ້ຫຸ້ຍງຍາກໃນການຜະລິດໄປຈົນເຖິງການຈຳໜ່າຍ. ນອກ ຈາກນັ້ນແລ້ວຍັງໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ກຸ່ມຜະລິດເມັດພັນ ແລະ ຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນາງກຸງ ເມືອງໄຊທານິ, ເພື່ອຮັບຟັງການລາຍງານ ການຜະລິດແນວເຂົ້າ, ການນຳໃຊ້ອຸປະກອນຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບທືນສົມທົບຈາກໂຄງການ, ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງພາຍໃນກຸ່ມ ແລະ ແຜນການຕໍ່ໜ້າ.