You are currently viewing ກແງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບວຽກງານການເງິນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 15-19 ສິງຫາ 2022

ກແງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບວຽກງານການເງິນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 15-19 ສິງຫາ 2022

  • Post author:
  • Post category:Uncategorised

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 15-19 ສິງຫາ 2019, ທີ່ ໂຮງແຮມຈຳປາສັກແກນ, ແຂວງຈຳປາສັກ, ໂຄງການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດ ຝຶກອົບຮົມທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບວຽກງານການເງິນ ໃຫ້ແກ່ກົມວິຊາການຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແລະ 05 ແຂວງເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ. ເປັນປະທານກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ໂດຍ ທ່ານ ພູທອນ ສີຣິພັນທອງ, ຫົວໜ້າປະສານງານ ໂຄງການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ເພື່ອທົບທວນຄືນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການເງິນໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານບັນຊີ ຂັ້ນແຂວງ ປະຈຳ 05 ແຂວງ ເປົ້າໝາຍ ແລະ ບັນດາກົມວິຊາການ, ຊື່ງໃນນັ້ນແມ່ນມີການລາຍງານກວດສອບບັນຊີໂຄງການສົກປີ 2021, ຈຸດດີ-ຈຸດອ່ອນ ບັນຫາຂໍ້ຄົງຄ້າງທີ່ ພົບເຫັນໃນການຜົນການກວດສອບບັນຊີໃນສົກປີຜ່ານມາ      ພ້ອມກັນນັ້ນ ແມ່ນຈະໄດ້ມີການເຜີຍແຜ່ບັນດານິຕິກຳທີ່ສຳຄັນ, ລະບຽບກົດໝາຍຕ່າງໆ ແລະ ບັນດາຄຳເຫັນຂອງທະນາຄານໂລກ. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວຍັງໄດ້ນຳສະເໜີວິທີການປະກອບເອກະສານ ເພື່ອຂໍຮັບທືນສົມທົບທີ່ຍັງເຫຼືອ 10% ຂອງກຸ່ມຊາວກະສິກອນທີ່ສາມາປະຕິບັດການເຮັດກະສິກຳສະອາດ GAP ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານ.

ເຊິງໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ມີການແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ເຫັນບັນດາຂໍ້ຫຸ້ຍງຍາກຕ່າງໆ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການເງິນ ແລະ ຈັດຊື້ ຈາກບັນດາຜູ້ປະສານງານຂັ້ນແຂວງ ແລະ ກົມວິຊາການ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ເຫັນດີເອກະພາບກັນຕໍ່ກັບທິດທາງການປັບປຸງແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າ.