You are currently viewing ກອງປະຊຸມເປີດພາລະກິດຕິດຕາມຈັດການຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຄັ້ງທີ 9

ກອງປະຊຸມເປີດພາລະກິດຕິດຕາມຈັດການຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຄັ້ງທີ 9

  • Post author:
  • Post category:Uncategorised

ກອງປະຊຸມເປີດພາລະກິດຕິດຕາມຈັດການຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຄັ້ງທີ 9 ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 06 ກຸມພາ 2023 ທີ່ໂຮງແຮມແລນມາກ. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ປອ. ພົມມີ ອິນທິຈັກ, ຮອງຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກະຊອງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້. ຈຸດປະສົງຫຼັກ ຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອ ທົບທວນຄວາມຄືບຫນ້າ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການປະຕິບັດ ໂຄງການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ຕິດຕາມການປະຕິບັດຕາມທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ ຈາກພາລະກິດສະຫນັບສະຫນູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນເດືອນ ມິຖຸນາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ. ພາລະກິດດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ 05 ແຂວງເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ແລະ ຈະໄດ້ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການກະກຽມໂຄງການໃຫມ່ (Small Green Agriculture Competitiveness Project) ແລະ ກໍານົດເອົາ 03 ແຂວງໃໝ່ຄື: ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງສາລະວັນ ເຂົ້າໃນໂຄງການໃໝ່. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ໃນພາລະກິດການຕິດຕາມຊຸກຍູ້ໃນຄັ້ງນີ້ດັ່ງ ແມ່ນຈະມີກອງປະຊຸມປຶກສາຫລືຮ່ວມກັບ ບັນດາກົມ ແລະ ສະຖາບັນອ້ອມຂ້າງ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ, ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດກະສິກໍາ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທ້ອງຖິ່ນ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ນອກຈາກນັ້ນທີມງານດັ່ງກ່າວຍັງຈະໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືນຳບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາສາກົນອື່ນໆ.

ຄຽງຄູ່ກັບການປະຕິບັດພາລະກິດການຕິດຕາມຊຸກຍູ້ໂຄງການ LACP ໃນຄັ້ງນີ້, ທາງທີມງານທະນາຄານໂລກ ຍັງຈະໄດ້ປຶກສາຫາລືກັບທາງ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເພື່ອເອກະພາບ ກ່ຽວກັບ ການອອກແບບແນວຄວາມຄິດ ແລະ ກຳນົດເວລາໃນການກະກຽມໂຄງການໃໝ່. ສຳລັບຜົນຂອງການຕິດຕາມຊຸກຍູ້ໂຄງການໃນຄັ້ງນີ້, ທາງຄະນະທີມງານ ທະນາຄານໂລກ ຈະໄດ້ນຳໄປເປັນບ່ອນອີງ ສຳລັບ ບູລິມະສິດ ໃນການປຶກສາຫາລື ໃນ 6 ເດືອນ ຕໍ່ໜ້າ ແລະ ເພື່ອກະກຽມໃຫ້ແກ່ ພາລະກິດການສະຫນັບສະໜຸນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນທ້າຍເດືອນ ມິຖຸນາ 2023 ທີ່ຈະມາເຖີງ.