You are currently viewing ກອງປະຊຸມເປີດການປະຕິບັດງານ (Kick off) ໃນການຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການ ຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຄັ້ງທີ 3

ກອງປະຊຸມເປີດການປະຕິບັດງານ (Kick off) ໃນການຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການ ຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຄັ້ງທີ 3

  • Post author:
  • Post category:Uncategorised

ກອງປະຊຸມເປີດການປະຕິບັດງານ (Kick off) ໃນການຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການ ຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຄັ້ງທີ 3 ໄດ້ຈັດຂື້ນ ໃນວັນທີ 19 ກັນຍາ 2019, ທີ່ ສະໂມສອນຫ້ອງການ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້. ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ຈັນທະເນດ ສີມະຫາໂນ, ຮັກສາການ ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ, ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກບັນດາກົມວິຊາການທີ່ເປັນຈຸດປະສານງານຂອງ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ພະແນກກະສີກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ, ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ, ທີມງານຈາກທະນາຄານໂລກ ແລະ ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຂັ້ນສູນກາງ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອ ປຶກສາຫາລືແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບຂອດການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນ ຕົ້ນປີ 2019  ແລະ ປີຕໍ່ໄປ, ນອກຈານັ້ນຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ ສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃນໄລຍະປີ 2019, ບັນດາຈຸດີ, ຈຸດອ່ອນ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ກິດຈະກຳ ຂອງແຕ່ລະອົງປະກອບ.

ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2019 ທາງໂຄງການແມ່ນໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄປຕາມ 3 ອົງປະກອບ ຂອງ ໂຄງການ ຄື: 1). ການປັບປຸງປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງໃນການເຮັດກະສິກຳ, 2). ເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດທາງການຄ້າຂາຍສິນຄ້າກະສິກຳ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ.  ຊຶ່ງໃນນັ້ນ ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນຂັ້ນສູນກາງ (ກົມ, ສະຖາບັນ ອ້ອມຂ້າງ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ) ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ (ເມືອງ ແລະ ແຂວງ ໃນ 5 ແຂວງເປົ້າໝາຍໂຄງການ.  ໃນນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ການຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາ ດ້ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສະໜັບສະໜຸນອົງປະກອບເຕັກນິກ ແລະ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການປັບປຸງລະບົບຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ, ສະໜັບສະໜຸນຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ແກ່ ກຸ່ມຊາວກະສິກອນຜູ້ຜະລິດ ແລະ ກຸ່ມແນວພັນ ໃນການຂຽນແຜນທຸລະກິດ. ຖ່າຍທອດເຕັກນິກວິຊາການໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ກ່ຽວກັບ ການຜະລິດເມັດພັນ, ການເຮັດກະສິກຳທີດີ, ການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມ, ການທົດລອງອື່ນໆ ໂດຍກົມວິຊາການໃນຂັ້ນສູນກາງ,  ພ້ອມກັນນັ້ນແມ່ນໄດ້ສຶບຕໍ່ ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແຂວງເປົ້າໝາຍ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ການຄຸ້ມຄອງການເງິນໂຄງການ ແລະ ອື່ນໆ.