You are currently viewing ກອງປະຊຸມຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ຄັ້ງທີ 3 ຂອງທິມງານທະນາຄານໂລກ ເພື່ອທົບທວນຜົນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ ປະຈຳແຂວງວຽງຈັນ.

ກອງປະຊຸມຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ຄັ້ງທີ 3 ຂອງທິມງານທະນາຄານໂລກ ເພື່ອທົບທວນຜົນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ ປະຈຳແຂວງວຽງຈັນ.

  • Post author:
  • Post category:Uncategorised

ໃນວັນທີ 20 ກັນຍາ 2019 ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ຄັ້ງທີ 3 ຂອງທິມງານທະນາຄານໂລກ ເພື່ອທົບທວນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ ປະຈຳແຂວງວຽງຈັນ, ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ນາງ ສິງຄຳ ພົງສະຫວັນ, ຮອງເຈົ້າແຂວງ ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ທ່ານ Nicola Pontara ຜູ້ຈັດການທະນາຄານໂລກປະຈຳ ສປປ ລາວ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກບັນດາ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ, ພະແນກອຸສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ, ທີມງານຈາກທະນາຄານໂລກ ແລະ ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຂັ້ນສູນກາງ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອລາຍງານຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຜກສ ປະຈຳແຂວງວຽງຈັນ ໃນຕົ້ນປີ 2019 ເຖິງປະຈຸບັນ, ຊຶ່ງໄດ້ສຳເລັດການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມຜະລິດເມັດພັນ, ກຸ່ມຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ກຸ້ມຜະລິດໂຮງສີເຂົ້າ. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວຍັງໄດ້ລົງສຳຫຼວດເຂດພື້ນທີ່ໂຄງການຄື: ບ້ານຈຸ້ມ, ບ້ານແຈ້ງ ແລະ ບ້ານບຸງພ້າວ ໃນການບັບປຸງລະບົບຄອງຊົນລະປະທານ, ສຳຫຼວດພື້ນທີ່ປູກແນວພັນເຂົ້າ ແລະ ແນວພັນຜັກຂອງຊາວກະສິກອນ.

ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍັງໄດ້ແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນ ແລະ ປືກສາຫາລື ຕໍ່ກັບບັນຫາ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ເພື່ອແນ່ໃສ່ສືບຕໍ່ການຈັ້ດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ສຳເລັດຕາມເປົ້າໝາຍ.