Welcome to Laos Agriculture Competitiveness Project

ໂຄງການຜະລິດກະຊິກຳເປັນສິນຄ້າຢູ່ ສປປ ລາວ (LACP) ແມ່ນໜຶ່ງໃນໂຄງການທີ່ສຳຄັນ ເຊິງໄດ້ຮັບໜ້າທີ່ມອບໝາຍຈາກ ກະຊວງກະຊິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້. ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອເພີ່ມຄວາມອາດສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນຂອງໂຕ່ງໂສ້ມູນຄ່າຂອງສິນຄ້າກະສິກຳໃນພື້ນທີ່ໂຄງການ.
ເຊິ່ງພາຍໃນເວັບໄຊທ໌ດັ່ງກ່າວນີ້ ປະກອບ: ລະບຽບ, ແຈ້ງການ, ຂ່າວສານ, ສິ່ງພິມ ແລະ ຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ທີ່ຜູ້ນຳໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ສາມາດເບິ່ງ ແລະ ດາວໂຫຼດມາເກັບໄວ້ໄດ້.

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ

ພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ

ຂ່າວຫຼ້າສຸດ

World Bank team visited Lao Agriculture Competitiveness project in Vientiane Capital

On September 6, 2022, the World Bank team visited Lao Agriculture Competitiveness project in Vientiane Capital, led by Mrs. Dina Umali-Deininger, the ...

World Bank team visited Lao Agriculture competitiveness project in Vientiane Province

On September 6, 2022, the World Bank team visited Lao Agriculture competitiveness project in Vientiane Province, led by Mr. Alexander Kremer, Country ...

Refresh Training on Financial Management on 15-19 August 2022

Refresh Training on Financial Management to the technical Departments of MAF, MOIC and 05 target Provinces of LACP was held from 15-19 August 2022 in ...

LACP the 8th implementation support mission

LACP the 8th implementation support mission was help during 17-28 June 2022, the mission was met with relevant stakeholders and visit the project ...