ບ້ານ ໂພນໄຊ, ເມືອງໄຊເສດ,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
ໂທ: (+85621) 410073

ແຟັກ: (+85621) 410074